برنامه

برنامه پیشرفت
نکات برندسازی و موفقیت

برنامه شش ۶ ماهه پیشرفت

برنامه ۶ ماهه پیشرفت   ماه اول: درباره مسیر زندگیتان تفکر کنید ماه دوم: روی حذف عادتهای بد تمرکز کنید عادتهای جدیدمثبت ایجاد کنید