بهترین تمرین مغز

تمرینهای مغز
نکات برندسازی و موفقیت

بهترین تمرینهای مغز

بهترین تمرینهای مغز کدام است؟   ۱_حواس پرتی را حذف کنید.   ۲_ دفتر روزانه داشته باشید   ۳_مراقبه کنید.   ۴_به برنامه ها پایبند